انواع مجلات و جورنال

انواع مجلات یا جورنال از نظر محتوا

انواع مجلات یا جورنال از نظر محتوا  مترادف مجلات نشریه های ادواری می باشند. اما واژه جورنال اکثرا درنشریات تخصصی تر به کار می رود. انواع مجلات یا جورنال یک قرن و نیم  قبل خصوصیات و هویت مجله های علمی را مشخص کرد. هدف از   جورنال این می باشد که نتیجه بخصوص از علوم طبیعی،…

ادامه مطلب