تحليل آماري

نحوه تفسیر ضریب بررسی و ارزیابی همقوارگی

نحوه تفسیر ضریب بررسی و ارزیابی همقوارگی انجام تحلیل آماری از كلي ترين معرفي ها كي باشد در ادامه به مبحث زير مي پردازيم. رگرسیون یک نوع معادله ای می باشد که فاصله میان خط برازش و کلیه نقاط را کاهش می دهد. به صورت کلی رگرسیون مربع های باقی مانده را کاهش می دهد. …

ادامه مطلب