سرقت مقالات علمي

جلوگیری از سرقت مقاله علمی

برای جلوگیری از سرقت مقاله های علمی چه کنیم؟ سرقت مقاله علمي يكي از عوامل تباه شدن ايده هاست. شاید بتوان به صورت حتم  بیان نمود امروزه یکی از دغدغه های اصلی نویسندگان مقالات رفع سرقت کردن و یا جلوگیری از به سرقت بردن مقالات علمی شان می باشد. متخصصان موسسه ترسیم دانش دراین متن…

ادامه مطلب