انتخاب موضوع رساله دکترا

آموزش انتخاب موضوع پایان نامه

آموزش انتخاب موضوع پایان نامه  انتخاب موضوع پایان نامه تعیین کننده زمینه تحقیق و پژوهش در رابطه با رشته و گرایش دانشجو محسوب می شود. دانشجویان باید جهت انتخاب موضوع پایان نامه چند ماه پیش از آغاز زمان انجام به پایان نامه اقدام کند و در رابطه با آن به پژوهش و بررسی بپردازد. این…

ادامه مطلب