روش های نوشتن پرسشنامه رهبری

روش های نوشتن پرسشنامه  رهبری چند عاملی و کاربرد آن روش های نوشتن پرسشنامه رهبری چند عاملی  به این صورت می باشد که در آغاز کار از ۷۸ مدیر اجرایی درخواست شد تا خصوصیات یک رهبر موثر را شرح دهند و  عامل اهمیت آنها را بازگو کنند و عقایدشان را در رابطه با نحوه عمل…

ادامه مطلب