روش فرا تحليل

روش فرا ترکیب پایان نامه

روش فرا ترکیب در انجام پایان نامه  دانشجویان می توانند برای تحقیق خود از شیوه های گوناگونی استفاده کنند و بر اساس موضوع تحقیق پایان نامه خود یکی از روش های تحقیق را مورد انتخاب قرار دهند. یکی از شیوه های پژوهش برای نوشتن پایان نامه و تحقیق روش فراترکیب می باشد. تحقیق فراترکیب جزو…

ادامه مطلب