معادلات ساختاری

روش مدل سازی معادلات ساختاری

روش مدل سازی معادلات ساختاری  برای ارزیابی ارتباط میان متغیرها تلاش های فراوانی انجام شده است که یکی از این شیوه ها مدل معادلات ساختاری یا تجزیه چندین متغیر با متغیرهای دیگر می باشد. کلمه مدل معادلات ساختاری به یک سری مدل های عمومی اشاره دارد که می‌توان به تجزیه عاملی تاییدی، مدل ساختاری  کلاسیک، …

ادامه مطلب