تحقيقات ميداني

تحقیقات میدانی

تحقیقات میدانی چیست؟  شیوه های متعددی برای گردآوری اطلاعات در رابطه با تحقیق موجود می باشد که یکی از آنها شیوه ها تحقیقات میدانی محسوب می شود.  تحقیق میدانی در تحقیقات کیفی  کاربرد دارد.  بهره گیری از این شیوه احتیاج به شناخت، خصوصیات و کاربرد آن دارد. تحقيقات ميداني موسسه ترسیم دانش با استفاده از…

ادامه مطلب