تحلیل داده های کیفی

آموزش و انجام تحليل آماري

شرح انجام و آموزش تحلیل آماری انجام پايان نامه و يا انجام تحلیل آماری پایان نامه یکی از پر اهمیت ترین عوامل جهت تحقیق می باشد. اکثر تحقیق هایی که در علوم  انسانی صورت می‌گیرد همانند سایر علوم پژوهش کمی محسوب می شود. منظور از پژوهش‌های کمی این می باشد که در نهایت فرضیات ذهنی…

ادامه مطلب