فصل چهارم پایان نامه

نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی

نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی  بهره گیری از نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی در حال حاضر رو به گسترش می باشد.  تحقیق های کیفی به تحقیق هایی گفته می شود که اطلاعات کسب شده از آن از طریق شیوه های آماری و یا سایر ابزارهای کمی  به دست نمی آید. در حال حاضر…

ادامه مطلب