آمار توصیفی در روش تحقيق

تعریف آمار توصیفی

تعریف آمار توصیفی  بعضی اوقات جهت انجام پژوهش یا پایان نامه هدف، ارزیابی رسیدن به شناخت کلی و روش پخش کمیت ها در یک جامعه آماری می باشد. در این صورت آمار توصیفی دارای کاربرد فراوانی برای خلاصه سازی داده ها و شرح آنها می باشد.  در زمان های گذشته تمرکز اصلی آمار بر روی…

ادامه مطلب
تحليل آماري

نحوه تفسیر ضریب بررسی و ارزیابی همقوارگی

نحوه تفسیر ضریب بررسی و ارزیابی همقوارگی انجام تحلیل آماری از كلي ترين معرفي ها كي باشد در ادامه به مبحث زير مي پردازيم. رگرسیون یک نوع معادله ای می باشد که فاصله میان خط برازش و کلیه نقاط را کاهش می دهد. به صورت کلی رگرسیون مربع های باقی مانده را کاهش می دهد. …

ادامه مطلب