معادلات ساختاری

روش مدل سازی معادلات ساختاری

روش مدل سازی معادلات ساختاری  برای ارزیابی ارتباط میان متغیرها تلاش های فراوانی انجام شده است که یکی از این شیوه ها مدل معادلات ساختاری یا تجزیه چندین متغیر با متغیرهای دیگر می باشد. کلمه مدل معادلات ساختاری به یک سری مدل های عمومی اشاره دارد که می‌توان به تجزیه عاملی تاییدی، مدل ساختاری  کلاسیک، …

ادامه مطلب
تجزیه و تحلیل آماری

نحوه استفاده از نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی

نحوه استفاده از نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی  تحلیل داده های کیفی به اطلاعاتی گفته می‌شود که عدد و ارقام در آن موجود نمی باشد و هر چیزی که در آن وجود دارد مطالب، نماد ها، جملات و همچنین تصاویر می باشد.  تحلیل داده های کیفی معمولاً به وسیله مصاحبه های عمیق جمع آوری…

ادامه مطلب
فصل چهارم پایان نامه

نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی

نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی  بهره گیری از نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی در حال حاضر رو به گسترش می باشد.  تحقیق های کیفی به تحقیق هایی گفته می شود که اطلاعات کسب شده از آن از طریق شیوه های آماری و یا سایر ابزارهای کمی  به دست نمی آید. در حال حاضر…

ادامه مطلب