دانشجوی محترم
لطفا بابت ویرایش و اصلاح تحلیل آماری کیفی پایان نامه خود مبلغ زیر را واریز و فیش واریزی را ارسال نمائید.

 

10,000,000 ریال – خرید