انجام مقاله مروري

تعریف مقاله مروری

 تعریف مقاله مروری  در هر مقاله یک یافته جدید علمی به شکل کامل مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این گونه مقالات بین تحقیق های جدید و قدیم مقایسه صورت می‌گیرد و نتیجه آن به شکل دقیق و مفصل شرح داده می شود. با استفاده از مقاله مروری در یک موضوع پژوهش اشخاص می توانند…

ادامه مطلب