روانشناسی بالینی

نحوه انجام پایان نامه روانشناسی بالینی

نحوه انجام پایان نامه روانشناسی بالینی دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد بعد از به اتمام رساندن دوره تحصیلی خود باید به انجام پایان نامه روانشناسی بالینی بپردازند. روانشناسی بالینی جزو شاخه ای از روانشناسی محسوب می‌شود که به درک و فهم، پیش‌بینی و معالجه نابهنجاری ها،  ناتوانی های شناختی روان شناختی و رفتاری می پردازد…

ادامه مطلب