آمار توصیفی در روش تحقيق

تعریف آمار توصیفی

تعریف آمار توصیفی  بعضی اوقات جهت انجام پژوهش یا پایان نامه هدف، ارزیابی رسیدن به شناخت کلی و روش پخش کمیت ها در یک جامعه آماری می باشد. در این صورت آمار توصیفی دارای کاربرد فراوانی برای خلاصه سازی داده ها و شرح آنها می باشد.  در زمان های گذشته تمرکز اصلی آمار بر روی…

ادامه مطلب